GDPR

Policy för personuppgiftshantering

GDPR

Innehållsförteckning

1                          Inledning och syfte 

2                          Tillämpning och revidering 

3                          Organisation och ansvar

4                          Begrepp och förkortningar

5                          Personuppgiftsbehandling

1.Inledning och syfte 

Syftet med denna policy är att säkerställa att Tranås motorsällskap hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter.

Denna policy är förankrad hos styrelsen i Tranås motorsällskap

2. Tillämpning och revidering

 Tranås motorsällskap ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen i Tranås motorsällskap minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Tranås motorsällskap är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för föreningens medlemmar samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

3. Organisation och ansvar

 Tranås motorsällskap har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Styrelsen i Tranås motorsällskap får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person i föreningen om styrelsen finner det lämpligt.

Alla styrelsemedlemmar ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4. Begrepp och förkortningar

 

Begrepp

Betydelse

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

 

5. Personuppgiftsbehandling

 Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

Information vi samlar in om dig

 Vi samlar in personuppgifter i samband med att du söker/är medlem i Tranås motorsällskap.

Information vi samlar in om dig:

Person och kontaktinformation – namn, personnummer, postadress, mobiltelefonnummer, e-post adress. Ditt personnummer behöver vi för registrering

i Svemos system (gäller licenser).

  • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
  • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till styrelsen i Tranås motorsällskap.  Styrelsen ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
  • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Vad gör vi med informationen

All data används för att tillhandahålla ett fungerande medlemsregister samt underlätta

vid kontakt med Svemo.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter som Tranås motorsällskap har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning.

Mer information finns på www.datainspektionen.se

 Enkla grunder i dataskydd:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/enkla-grunder-i-dataskydd/

Dataskyddsförordningen i sin helhet:

https://www.datainspektionen.se/Documents/Dataskyddsf%C3%B6rordningen%20-%20Datainspektionen.pdf

Frågor och svar:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/fragor-och-svar/