TMS likabehandlingsplan 

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling i Tranås Motorsällskap

Barn/ungdomar/vuxnas rättigheter/skyldigheter i klubben

Alla har rätt att behandlas med respekt och tolerans.
Alla har rätt till en egen åsikt och rätt att göra egna val, liksom rätt till inflytande och att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för sin utveckling i klubben
Alla har rätt att delta i olika former av övningar i klubben och att ta del av likabehandlingsplanen.

Tranås Motorsällskap skall sträva efter att alla medlemmar utvecklar:

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra och ha
förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och  
respekt för allt levande och omsorg om material och närmiljö

Våra rutiner är

Vi strävar efter tydlig, rak kommunikation mellan ledare/funktionärer/styrelse samt har väl inarbetade rutiner för olika situationer i verksamheten. Utvärdering av olika situationer är en återkommande del av verksamheten.

Vårt förebyggande arbete för att förhindra alla former av diskriminering och kränkande behandling har följande utseende:

-Vi ser olikheter som en tillgång och strävar efter att belysa likheter och skillnader bland alla              medlemmar på ett positivt sätt.
-Gemenskap och vänskap växer mellan oss när vi uppmuntrar någon och visar omtänksamhet.
-Vi ser varje medlems som en tillgång för klubben och vi strävar att synliggöra ledare och funktionärers olika kompetenser och intresseområden.
-Vi försöker vara goda förebilder
-Vi fokuserar på intresse och inte på medlemmarnas kön
-Vi strävar efter att alla ungdomar i klubben får vara delaktiga i vad som händer och beslutas i      styrelsen och att de deltar aktivt i klubbens arbete
-Vi strävar efter att konkretisera värdegrundsfrågor i klubbens vardag och reflekterar ständigt kring  begrepp som demokrati, samarbete och delaktighet
-Vi låter alla intresserade, nya medlemmar, styrelsemedlemmar etc, se vår likabehandlingsplan och tar gärna emot synpunkter och kommentarer

Riskinventering gällande trakasserier

Trakasserier, som av varje medlem, ledare, funktionär, styrelseledamot vid minsta misstanke måste motverka genom att omedelbart ingripa. 
Klubben har nolltolerans

Trakasserier:
på grund av kön

På grund av könsöverskridande identitet: generaliserad bild av vad som är manligt resp. kvinnligt att göra. Flickor kan mycket väl köra cross/enduro.

På grund av religion eller annan trosuppfattning

På grund av etnicitet: hudfärg, språk

På grund av funktionshinder: Glasögon, hörapparat, allergier, m.m

På grund av sexuell läggning

På grund av ålder

Rutiner för att upptäcka diskriminering och kränkande behandling:

Att alla ledare är öppna och uppmärksamma

Att alla ledare är lyhörda för synpunkter och frågor både från deltagare och deras föräldrar i tex crosskolan

Att alla ledare/vuxna är goda förebilder för ungdomarna i klubben

Att alla ledare ser till att all körning sker så säkert som möjligt vid träning/tävling

Att alla konflikter mellan medlemmar löses genom rak muntlig kommunikation och på ett verbalt sätt som är ok  

 Tranås Motorsällskap skall av medlemmarna upplevas som:

 • Är öppen för alla
 • Det finns positiv gemenskap
 • Det finns tydliga riktlinjer och mål
 • Det är utvecklande och stimulerande för medlemmarna
 • Möjligheter att utvecklas på hög nivå finns
 • Fritt att framföra sina åsikter
 • Medlemmarna stöttar varandra
 • Glädjen som finns i TMS är grunden för att lyckas

Tranås Motorsällskap skall upplevas av samarbetspartners som:

 • Är öppen för alla
 • Är stabil
 • Är trovärdig
 • Är kreativ
 • Är målinriktad
 • Alla är involverade
 • Har visioner
 • Har ordning på material och byggnader
 • Utvärderingar görs
 • Löser uppkomna problem